Stjärnagloss Tjära Glue and Tar Remover

€13,95 EUR

Stjärnagloss Tjära Glue and Tar Remover
A powerful tar remover that uses natural orange oil.

Tar removal is normally an unpleasant experience, because strong solvents are involved.

We’ve used natural orange oil in our Tjära tar remover though, so you’ll find the experience as enjoyable as the results themselves.

Just spray onto the tar spot and allow to dwell before buffing with a soft cloth, or spray onto the cloth directly and then gently rub the tar away.

Also works on wheel weight and sticker residues.

EAN/GTIN

500ml: 5060209265070

Piktogram

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Signalord Fara Faroangivelse Flam. Liq. 1: H224 - Extremt brandfarlig vätska och ånga. Eye Irrit. 2: H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. STOT SE 3: H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på