P&S Brake Buster Wheel Cleaner Fälgrengöring

€12,95 EUR €15,95 EUR
-18%
P&S Brake Buster Wheel Cleaner Fälgrengöring

EAN/GTIN

473ml: 764910426168

3,8L: 764910426014

Piktogram

Environment Hazardous

Exclamation Mark

Corrosive

Varningstext

Fara Faroangivelser: Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. Undvik att inandas ångor/dimma/damm/sprej/gaser. Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på