Liquid Wrench White Lithium Grease 380ml

€10,95 EUR €15,95 EUR
-31%
Liquid Wrench® White Lithium Grease med CERFLON® är ett vattentätt vitt litiumbaserat fett med överlägsen hållbarhet och långverkande smörjning. Det minskar friktionen markant och förlänger livslängden. Till skillnad från vissa konkurrenters litiumfett så rinner det inte, utan det stannar på plats. White Lithium Grease sprayas på som en vätska och ligger sen på ytan som ett fett. Smälter inte, rinner inte, tvättas inte av så enkelt, fryser inte. Skyddar ytor mot korrosion. Minskar friktionen i metall-metall, metall-gummi och metall-plastfogar. Tränger djupt in i lederna. För bilen, båten, hemmet, husbil, husvagn, bondgård, lantbruk, verkstad. Designad för bred tillämpning i motorfordon: gångjärn, lås, begränsningar, stopp, kablar, kopplingsstänger, bromsrör, drivaxlar, batteripoler, antenner, torkmekanismer. Hemma: dörr- och fönsterguider, gångjärn, trädgårdsmaskiner och verktyg. Vanliga användningsområden: Dragkrok Traktorer Båtar Gångjärn Industriell utrustning / verktyg Liquid Wrench® är äntligen i Sverige! Säljs i över 90 länder över värlen, och på hemmamarknaden USA finns den hos alla större retailers; Walmart, Home Depot, Lowe's, Advance Auto Parts, ACE Hardware, Tractor Supply, med flera. Produkten är kanske ny för dig, men på grund av dess högpresterande karaktär används Liquid Wrench® av flygplansteam över hela världen, till exempel GE Aviation, Eithad, Emirates, och Qantas. det här är en professionell produkt för professionella användare! Volym: 380 ml

EAN/GTIN

1: 5905722158310

12 (hel låda): 5905722158310

Piktogram

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! H222 Extremt brandfarlig aerosol, H229 Behållare under tryck: Kan spricka vid uppvärmning, H304 Kan vara dödlig vid förtäring och kommer in i luftvägarna, H315 Orsakar hudirritation, H336 Kan orsaka trötthet eller yrsel, H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter, P102 Förvaras utom räckhåll för barn. P210 Förvaras åtskilt från hetta, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning. P211 Spraya inte på öppen eld eller annan antändningskälla. P251 Får inte punkteras eller brännas, inte ens efter användning. EUH066 Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller sprickor. P410 + P412 Skyddas mot solljus. Utsätt inte temperaturer över 50 ° C / 122 ° F. P260 Andas inte in ångor / spray. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och säkerställ andning. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och det kan göras lätt. Fortsätt att skölja. P362 + P364 Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning. P405 Förvara inlåst. P501 Kassera innehållet / behållaren till en auktoriserad avfallsuppsamlingsplats. Innehåll: Solventnafta (petroleum), lätt alifatisk.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på