Liquid Wrench Silicone Spray 400ml

€10,95 EUR €15,95 EUR
-31%

Liquid Wrench® Silicone Spray med CERFLON® är en silikonspray med överlägsen hållbarhet och långverkande smörjning.
Vattentätar och skapar omedelbart non-stick yta. Spraya på för att skapa supersläta ytor där du behöver det; trädgårdsredskap, gräsklippare, snöslunga. Funkar där andra smörjmedel inte kan. Säker på trä, gummi, plast, metall, och vinyl. Ultrahal smörjning. Avvisar vatten och förhindrar rost. Förlänger livslängden på metallytor och icke-metallytor.
Hög dielektrisk styrka

Användningsområden:
Gummi, trä, plast, metall
Snöskyffel, spadar
Dörrpackningar
Friluftsredskap
Skottkärra

Allmänt silikonsmörjmedel. Kännetecknas av hög motståndskraft mot låga temperaturer och stor draghållfasthet. Har utmärkta dielektriska egenskaper. Stoppar gnissel, smörjer och skyddar gummikomponenter, fuktdrivande, gör gummikomponenter flexibla vid låga temperaturer. Bildar ett vattentätt skikt på ytan och skyddar det mot rost och korrosion. Lämplig för applicering på gummi-, trä-, plast- och metallytor.

Liquid Wrench® är äntligen i Sverige! Säljs i över 90 länder över värlen, och på hemmamarknaden USA finns den hos alla större retailers; Walmart, Home Depot, Lowe's, Advance Auto Parts, ACE Hardware, Tractor Supply, med flera.
Produkten är kanske ny för dig, men på grund av dess högpresterande karaktär används Liquid Wrench® av flygplansteam över hela världen, till exempel GE Aviation, Eithad, Emirates, och Qantas. det här är en professionell produkt för professionella användare!

Volym: 380 ml

https://www.youtube.com/watch?v=7vI1RqZMevs

EAN/GTIN

1: 5905722158341

12 (hel låda): 5905722158341

Piktogram

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! H222 Extremt brandfarlig aerosol, H229 Behållare under tryck: Kan spricka vid uppvärmning, H304 Kan vara dödlig vid förtäring och kommer in i luftvägarna, H315 Orsakar hudirritation, H336 Kan orsaka trötthet eller yrsel, H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter, P102 Förvaras utom räckhåll för barn. P210 Förvaras åtskilt från hetta, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning. P211 Spraya inte på öppen eld eller annan antändningskälla. P251 Får inte punkteras eller brännas, inte ens efter användning. EUH066 Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller sprickor. P410 + P412 Skyddas mot solljus. Utsätt inte temperaturer över 50 ° C / 122 ° F. P260 Andas inte in ångor / spray. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och säkerställ andning. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och det kan göras lätt. Fortsätt att skölja. P362 + P364 Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning. P405 Förvara inlåst. P501 Kassera innehållet / behållaren till en auktoriserad avfallsuppsamlingsplats. Innehåll: Solventnafta (petroleum), lätt alifatisk.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på