Liquid Wrench Penetrating Oil 380ml

€10,95 EUR €15,95 EUR
-31%
Liquid Wrench® Penetrating Oil med CERFLON® är en testvinnande rostlösare med överlägsen verkan och långverkande smörjning. Lossar snabbt saker som fastnat! Vår formula löser enkelt rost och lossar fastrostade bultar och delar. 100% garanti att den löser rosten - eller pengarna tillbaka! Frigör muttrar, bultar, och lås. Löser upp rost och skär igenom fett. Nästintill luktfri och säker på målade ytor. För mångsidiga applikationer i bilar, verkstäder, hushåll, vitvaror. Snabb och effektiv, penetrerar djupt korroderade ytor och löser upp metalloxider. Underlättar demontering av korroderade fogar, bultar, muttrar, lås etc. Hållbart korrosionsskydd (absorberar vatten). Användningsområden: Muttrar, bultar, och gångjärn Klämmor och rör Lås och spärrar Mekanismer som fastnat Munstycken Liquid Wrench® är äntligen i Sverige! Säljs i över 90 länder över värlen, och på hemmamarknaden USA finns den hos alla större retailers; Walmart, Home Depot, Lowe's, Advance Auto Parts, ACE Hardware, Tractor Supply, med flera. Produkten är kanske ny för dig, men på grund av dess högpresterande karaktär används Liquid Wrench® av flygplansteam över hela världen, till exempel GE Aviation, Eithad, Emirates, och Qantas. det här är en professionell produkt för professionella användare! Volym: 380 ml

EAN/GTIN

1: 5905722158297

12 (hel låda): 5905722158297

Piktogram

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! H222 Extremt brandfarlig aerosol, H229 Behållare under tryck: Kan spricka vid uppvärmning, H304 Kan vara dödlig vid förtäring och kommer in i luftvägarna, H315 Orsakar hudirritation, P102 Förvaras utom räckhåll för barn. P210 Förvaras åtskilt från hetta, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning. P211 Spraya inte på öppen eld eller annan antändningskälla. P251 Får inte punkteras eller brännas, inte ens efter användning. P410 + P412 Skyddas mot solljus. Utsätt inte temperaturer över 50 ° C / 122 ° F. P260 Andas inte in ångor / spray. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. P362 + P364 Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning. P405 Förvara inlåst. P501 Kassera innehållet / behållaren till en auktoriserad avfallsuppsamlingsplats. Innehåll: Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska (<3%), Solventnafta (petroleum), lätt alifatisk (<25%), Koldioxid (<3%).

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på