Good Stuff Tire Dressing Mat däckglans matt

€13,95 EUR €17,95 EUR
-22%

Matt / satin effekt däckglans, gör att däcken ser ut som nya. Flytande konsistens som underlättar applicering. Ger däcken en mörkare nyans och ger en hydrofobisk effekt. Produkten ger självklara fördelar som möjlighet att använda direkt på våta däck, UV-skydd, upp till 2-3 veckors hållbarhet. Det bör appliceras med en dedikerad däckapplikator.
ANVÄNDNING:
1. Applicera på ett rent däck med däckapplikatorn
2. Låt torka

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140096

1 L: 5907618140102

Piktogram

Environment Hazardous

Health Hazard

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara Faroangivelser: Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Annan märkning: EUH066, Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte ångor/dimma. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Sök läkarhjälp vid obehag VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Innehåller: Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på