Good Stuff Sour Shampoo bilschampo

€6,95 EUR €8,95 EUR
-22%

Good Stuff Sour Shampoo är ett surt bilschampo utan vaxer och polymerer i kompositionen. Tack vare sitt sura pH, som är 3,5 i koncentratet, är det säkert för bilar med applicerade lackskydd och vaxer. Dess ytterligare fördelar inkluderar fantastiska glid- och skumegenskaper. För bättre arbetskomfort har kompositionen berikats med en godisdoft.
Användning:
1. Skölj bilen med högtryck
2. Häll 20-50 ml (beroende på smuts) schampo i en hink för varje 10l vatten
3. Skumma upp schampot i hinken med högtryck
4. Tvätta fordonet uppifrån och ned med en handske eller svamp
5. Skölj noggrant och torka bilen

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140881

Piktogram

Exclamation Mark

Varningstext

Fara! Faroangivelser: Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga ögonskador. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/ skyddshandskar/ skyddskläder. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Innehåller: Sulfonsyror, C14-16-alkanhydroxi och C14-16-alken, natriumsalter, Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter, 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboximetyl)-N,Ndimetyl-, N-C8-18 acylderivat, inre salter I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på