Good Stuff Snow Foam Pink Förtvättsmedel

€11,95 EUR €14,95 EUR
-20%

Good Stuff Snow Foam är ett koncentrerat aktivt skum. Tjockt och stabilt skum kombinerat med ett neutralt pH, säkert för alla rengjorda ytor. Doft av körsbär för bättre arbetskomfort. För bästa användarupplevelse använd med skumpistol (foam lance) eller skumspruta.
Användning:
1. Applicera på ett torrt fordon
2. Applicera med en skumpistol (foam lance)
3. Täck hela ytan som ska rengöras
4. Skölj av med högtryck efter 5-7 minuter, med fördel nedifrån och upp i svepande rörelser.

OBS!
Rekommenderade utspädningsförhållande för skumpistol från 1:9 till 1:5
Skumspruta använd 50-60ml per 1L
Använd inte direkt solljus eller på varma ytor!

EAN/GTIN

1 L: 5907618140287

5 L: 5907618140294

Piktogram

Exclamation Mark

Corrosive

Varningstext

Faroangivelser: Orsakar allvarliga ögonskador. Skadligt vid inandning. Irriterar huden. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att inandas dimma/ångor. Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehåller: Sulfonsyror, C14-16-alkanhydroxi och C14-16-alken, natriumsalter, 1-propanaminium, 3-amino-N- (karboximetyl)-N,N-dimetyl-, N-(C8-18 och C18-omättade acyl)-derivat, inre salter, Amider, kokos, N-[3- (dimetylamino)propyl], N-oxider, D-Glukopyranos, oligomerer, decyloktylglykosider

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på