Good Stuff Pure Shampoo bilschampo

€6,95 EUR €8,95 EUR
-22%

Good Stuff Pure Shampoo är ett bilschampo med neutralt pH. Produkten ger fantastiska glid- och skumegenskaper. Tack vare sitt neutrala pH är det helt säkert att använda på lackskyddsbehandlad bil eller bil med vax. Doft av mammas hemlagade kakor.
Användning:
1. Skölj bilen med vatten, gärna högtryck.
2. Häll 30-40 ml produkt i en hink för varje 10l vatten
3. Blanda schampot med vattnet. Använd högtryckstvätten för att skumma upp medlet i hinken.
4. Tvätta bilen med en mikrofiberhandske / svamp uppifrån och ner
5. Skölj bilen med högtryck
6. Torka bilen

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140171

1 L: 5907618140188

2 L: 5907618141093

Piktogram

Exclamation Mark

Varningstext

Fara! Faroangivelser: Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga ögonskador. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Innehåller: Sulfonsyror, C14-16-alkanhydroxi och C14-16-alken, natriumsalter, Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter, Amider, C8-18 (jämna numrerade) och C18-omättade, N,N-bis(hydroxietyl), 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboximetyl)-N,N-dimetyl-, N-(C8-18 och C18-omättade acyl)-derivat, inre salter. I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på